Roll’up , plakat i ulotki

Zakres pracy
Projekt
Client
Instytut Nafty i Gazu